Extra Services

บริการพิเศษ

งานดัดแปลงคิ้วกระจก

Good Sure Glass ทางร้านมีรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงคิ้วที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน สีซีด แตก ร่อน

บริการแก้ไขน้ำรั่ว น้ำซึม น้ำเข้า ลมเข้า ภายในห้องโดยสาร

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 300 บาท ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย
ของการแก้ไข และอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 300 บาท ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย ของการแก้ไข และอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ซ่อมกระจกรถยนต์

Good Sure Glass บริการซ่อมรอยร้าวกระจกรถยนต์
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ
โดยมีทีมช่างผู้ชำนาญที่ผ่านการอบรม
Good Sure Glass บริการซ่อมรอยร้าวกระจกรถยนต์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีทีมช่างผู้ชำนาญที่ผ่านการอบรม